...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8             63-648 Słupia pod Kępnem
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"Wychowanie i nauczanie ma na celu wyposażenie wychowanków w umiejętności, sprawności i nawyki, aby :
 
  • mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób-werbalnie lub pozawerbalnie, poprzez uruchomienie odpowiednich kanałów komunikowania się,
  •  zdobyli maksymalną życiową niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przed głodem, chłodem, bólem- co jest podstawą godnego samodzielnego życia,
  •  byli zaradni w życiu codziennym, np. potrafili samodzielnie przygotować prosty posiłek, dokonać podstawowych zakupów, umieli wezwać pomoc w trudnej sytuacji, wypełnić ulubionymi zajęciami wolny czas,
  • umieli sterować swoim zachowaniem zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych, wobec osób bliski i wobec obcych,
  •  mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm zachowania.

  Edukację w naszej szkole opieramy na wszechstronnym poznaniu możliwości ucznia. Preferujemy indywidualne podejście do potrzeb dziecka oraz edukację opartą na wielozmysłowym i samodzielnym odkrywaniu. Przygotowując i prowadząc zajęcia wykorzystujemy różne formy pracy z dziećmi :
      terapię ruchem,
      usprawnianie manualne,
      muzykoterapię,
      zespół wokalno – muzyczny,
      zajęcia plastyczne,
      usprawnianie techniczne,
   koło ceramiczne,
  koło sztuki użytkowej.
 
    W szkole jest zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie:
  • zajęć rewalidacyjnych, które stanowią integralną część edukacji dzieci upośledzonych umysłowo. Podstawą do zakwalifikowania poszczególnych uczniów do określonej formy zajęć rewalidacyjnych jest możliwie najpełniejsza diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Podczas zajęć nauczyciele stosują swoiste metody pracy z upośledzonymi umysłowo, realizują indywidualne plany rewalidacji o określonych celach.Liczba uczniów w zespole wynosi  od 1 do 4.         
  •  zajęć logopedycznych, które są organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy oraz dla uczniów potrzebujących alternatywnych sposobów porozumiewania się. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem logopedii szkolnej. Liczba uczniów w zespole wynosi od 1 do 4.
  •  Indywidualny program edukacyjny ucznia z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej