...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8            63-648  Slupia pod Kępnem
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"

Procedura przyjęcia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329)
 
Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasadach kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualne nauczanie. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 192 z późniejszymi zmianami)

Z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2003r. nr 23, poz. 193)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997r. nr 14, poz. 76)

Informacje ogólne

  Procedura określa zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie.
Do Zespołu Szkół Specjalnych ( szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przyspasabiajacej do pracy) przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną, sprzężoną, z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, a ponadto:
I.  Do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają;
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) skierowanie do szkoły podstawowej wydane przez  Starostę Kępińskiego,
c) świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.
d) wniosek rodziców o przyjęcie do placówki.

Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej       pobierz: Word

II. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają;
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) skierowanie do gimnazjum wydane przez Starostę Kępińskiego ,
c) świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
d) zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, jeżeli jest to uczeń klasy I.

Karta zgłoszenia ucznia do Gimnazjum   pobierz: Word  i do szkoly Przysposobienia do Pracy    pobierz Word

III.  Do klasy edukacyjno-terapeutycznej w szkole podstawowej i gimnazjum przyjmowani są uczniowie posiadający;
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
b) skierowanie do klasy edukacyjno-terapeutycznej, wydane przez Starostę Kępińskiego,
c) świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

IV.  Do Zespołu rewalidacyjno-wychowawczego przyjmowani są uczniowie posiadający;
a) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) skierowanie do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego wydane przez Starostę Kępińskiego.

V. W przypadku nauczania indywidualnego w szkole podstawowej i gimnazjum, klasie edukacyjno-terapeutycznej oraz do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych uczeń powinien posiadać;
1) orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) skierowanie do nauczania indywidualnego wydane przez Starostę Kępińskiego.
 Oprócz wymienionych w pkt. I.-V dokumentów, rodzice ucznia dostarczają do szkoły informacje od lekarza o przebiegu choroby, wypis ze szpitala, informacje o przyjmowanych lekach, zlecenie na podawanie leków, jeżeli należy je podawać w czasie pobytu dziecko w szkole.

Etapy postępowania rodziców
Krok I Szkoła
1. Zasięgnięcie informacji u dyrektora szkoły, czy w szkole w danej klasie, grupie, są wolne miejsca do przyjęcia dziecka.
Krok II Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1. Wypisanie wniosku o wydanie orzeczenia (podpis matki i ojca).
2. Ustalenie terminu badania.
Zgłoszenie się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ustalonym terminie na badania. Odebranie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w określonym przez poradnię terminie.
 Krok III Szkoła
1. Dostarczenie 1 egzemplarza orzeczenia do szkoły.
Krok IV Urząd Miasta.
1. Dostarczenie wniosku do Urzędu Miasta w Kępnie, o wydanie skierowania wraz z 1 egzemplarzem orzeczenia.
Krok V Szkoła
1. Dostarczenie skierowania do szkoły po otrzymaniu z Urzędu Miasta.
Terminy rekrutacyjne zgodne są z Decyzją nr  ......................Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia ............................... w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011
- od .... kwietnia (.........................) do .... maja (........................) - przyjmowanie dokumentacji
od kandydatów do kształcenia ponadgimnazjalnego,

- od 28 czerwca (poniedziałek) - przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego,


UWAGA OD LISTOPADA ROZPOCZYNA SWĄ DZIAŁALNOŚĆ GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW. Spotkania będą się odbywać w ostatni poniedziałek każdego miesiąca, o godzinie 15.00, począwszy od listopada 2009r. Podczas spotkań będą omawiane różnorakie problemy związane z niepełnosprawnością i związanymi z tym trudnościami. Na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź oraz wspólnie wyszukane rozwiązanie. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym zostanie ustalony program spotkań na bieżący rok szkolny.